3. pôstna nedeľa (Jn 4,5-42)

Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“ Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!“ Povedal jej: „Choď, zavolaj svojho muža a príď sem!“ Žena mu odpovedala: „Nemám muža.“ Ježiš jej vravel: „Správne si povedala: ‚Nemám muža,‘ lebo si mala päť mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu.“ Žena mu vravela: „Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať.“ Ježiš jej povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.“ Žena mu vravela: „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko.“ Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“ Vtom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ale nik nepovedal: „Čo sa jej pýtaš?“ Alebo: „Prečo sa s ňou rozprávaš?“ Žena nechala svoj džbán, odišla do mesta a vravela ľuďom: „Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila! Nebude to Mesiáš?“ Vyšli teda z mesta a šli k nemu. Medzitým ho učeníci prosili: „Rabbi, jedz!“ On im povedal: „Ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte.“ Učeníci si hovorili medzi sebou: „Vari mu niekto priniesol jesť?“ Ježiš im povedal: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo. Nevravíte aj vy: ‚Ešte štyri mesiace a bude žatva?‘ Hľa, hovorím vám: Zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu! Žnec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa spoločne tešili aj rozsievač, aj žnec. Tu sa potvrdzuje príslovie: Jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní a vy ste vstúpili do ich práce.“ Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: „Povedal mi všetko, čo som porobila.“Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.“

Začiatkom všetkého je pokora nášho Pána, ktorý nás zachraňuje tým, že nás prosí, aby sme odpovedali na jeho lásku, prosí nás, aby sme sa ním nechali milovať, túži po nás, ako túži ženích po svojej neveste. V stretnutí sa Samaritánkou, ktorá v dôsledku symbolizuje každého z nás, Ježiš prekračuje všetky spoločenské a náboženské zvyklosti. Ježiš s ňou začína hovoriť o svojom smäde, ktorý vyvrcholí na kríži v jeho poslednom slove „Žíznim“, a vyjadrí tým túžbu po láske a záchrane každého z nás.
Ježiš zjavuje svoju smäd, svoju túžbu po tom, aby bol človekom prijatý. Na rozdiel od prorokov nezačína reč s hriešnicou usvedčovaním z hriechu, ale hovorí o túžbe, o vášni, o smäde, o živote, čím prebúdza túžbu v jej srdci. Boha nezaujímajú naše hriechy, Boha zaujímame my sami, naše srdcia, naše túžby a naše trvalé šťastie. Žena, ktorá vystriedala v živote veľa mužov, nakoniec nenašla lásku, pretože jej chýbal ten pravý ženích, ktorý jediný môže uspokojiť túžbu byť milovaná a milovať. Len Boh je pravý ženích, ten najdôvernejšie partner v živote každého z nás.
„Vy uctievate, čo nepoznáte,“ hovorí Ježiš tej žene, „ale nastáva hodina, kedy budete uctievať Boha v duchu a v pravde.“ Pán tak naráža na jedno z najväčších pokušení všetkých veriacich ľudí: zameniť dôverný, osobný vzťah s Bohom za nejaký kult, za nejakú vec, za nejaké konanie alebo miesto, za kostol, chrám, horu, skutky a modlitby. Ale on je ten Chrám, on je Ženích, on je Prameň, on je Láska: on je tým novým miestom uctievania, Ježiš v našom srdci.
Človek by si mal ako veriaci, ako kresťan klásť denne otázku, či žije z Ducha Svätého, pretože bez Ducha je všetko naše konanie skutočne bezduché, a nakoniec i všetok nášmu spoločenskému, ľudskému i náboženskému životu chýba život a hĺbka. A rovnako tak by sme si mali klásť otázku, či žijeme v pravde, úprimne, v zhode so svojím ja a s tým, čo do nás Boh vložil.
Nakoniec je zmienka o Samaritánoch, ktorí uverili, najprv prostredníctvom ženy a potom prostredníctvom rozhovoru so samotným Ježišom. Evanjeliový úryvok končí ich svedectvom: „Sami sme počuli a vieme, že je to skutočne Spasiteľ sveta.“ Mohli by sme si len priať, aby sme skrze naše spoločenstvo Cirkvi dosiahli takú vieru, pretože tento svet mnohých veriacich ľudí vôbec nezaujíma, pretože sú úplne absorbovaní sami sebou. Ale Ježiš je spasiteľ sveta, prišiel pre každého človeka aj preto, aby celý svet bol obnovený v Božom poriadku. A začína u nás, v našom srdci, tam, kde si ho zamilujete a nebudeme chcieť žiť bez neho ani okamih svojho života, kde sa stane naplnením našich najhlbších túžob, prameňom nášho žitia.

 

Modlitby k svätému Rochusovi, patrónovi pri epidémiách

(pre súkromnú pobožnosť aktualizované na prevenciu a boj proti vírusu týchto dní)

Svätý Rochus, ochranca pred morom a epidémiami, vzývame ťa v našej úzkosti a boji proti koronavírusu, ktorý sa rýchlo šíri. Ty si vyliečil mnohých chorých na mor a ochránil si ich od smrti. Ochraňuj nás od epidémie. Pošli nám anjelov pokoja, odvahy a odovzdanosti, aby sme žili podľa Božej vôle. Amen.

Litánie k svätému Rochusovi
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože – zmiluj sa nad nami.
Svätá Božia Rodička, oroduj za nás.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Panna panien, oroduj za nás.
Svätý Rochus, veľkodušný ochranca ľudstva, oroduj za nás
Svätý Rochus, veriaci učeník Ježiša Krista, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý nosil vo svojom tele znamenie kríža, oroduj za nás
Svätý Rochus, v ktorom neustále prežívala Vášeň, oroduj za nás
Svätý Rochus, so srdcom zapáleným ohňom dobročinnosti, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si rozdal svoj majetok chudobným, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si obetoval svoj život núdznym, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si uzdravil nakazených, vierou v lásku k Ježišovi Kristovi, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si sa snažil v živote uľaviť chorým, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si slúžil malomocným s horlivosťou a hrdinskou odvahou, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si znakom kríža zastavoval mor, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si pred nákazou zachránil veľa miest, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si bol tiež zasiahnutý morom, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si sa stal vzorom trpezlivosti pre obete moru, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si sa zázračne uzdravil, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si bol napriek svojej nevine hanobený, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorého nechali uväzniť, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si zvyšok života strávil vo väzení ako previnilec, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorý si bol koncilom svätorečený v boji proti moru, oroduj za nás
Svätý Rochus, ktorého Ježiš Kristus korunoval slávou a cťou, oroduj za nás
Svätý Rochus, náš spoločník na púti životom, oroduj za nás
Svätý Rochus, spoločník nás veriacich, oroduj za nás
Svätý Rochus, patrón tých, ktorí veria, oroduj za nás
Svätý Rochus, svätý medzi svätými, oroduj za nás
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Prosme, nech Pán milostivo zhliadne na príhovor sv. Rochusa na naše rodiny, ochráni ich pred koronavírusom, zastaví šírenie tohto vírusu, a všetkých postihnutých zachová pri živote, ak je to v súlade s Jeho vôľou. Nech sa postihnuté krajiny s dôverou utiekajú k Pánovi, ľudia nech zjednajú nápravu vo svojich životoch a vydajú sa na cestu pokánia. (Môžeme pridať desiatok ruženca.)

Modlitba k svätému Rochusovi, patrónovi boja proti epidémiám
Svätý Rochus, patrón v boji proti epidémiám, ty si vyliečil znamením kríža mnohých chorých morom. Aj v Ríme si týmto spôsobom zachránil od smrti veľa chorých. Na spiatočnej ceste do vlasti si sám ochorel a nakazil si sa morom. Bol si blízko smrti, no anjel ta povzbudzoval a dodával ti odvahy. Verný pes ti prinášal stravu. Uzdravil si sa, neskôr ťa hodili do väzenia. Bol si pokorný ako vždy, znášal si všetko utrpenie, ktoré ti bolo spôsobené. Ľud sa k tebe utiekal v čase moru a epidémí. Aj my ťa prosíme, vyprosuj nám u Pána milosť, aby sme sa ochránili pred touto epidémiou, ktorá sa šíri svetom. Amen

Modlitba k svätému Rochusovi
Svätý Rochus, ochranca pred morom a epidémiami, vzývame ťa v našej úzkosti a v boji proti koronavírusu, ktorý sa rýchlo šíri. Ty si vyliečil mnohých chorých na mor a ochránil si ich od smrti. Ochraňuj nás od tejto epidémie. Pošli nám anjelov pokoja, odvahy a odovzdanosti, aby sme žili podľa Božej vôle. Amen.

Socha sv. Rochusa na morovom stĺpe v Banskej Štiavnici

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

 

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes (10.3) Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou

od 10.3. (utorok) do 23.3.2020 (pondelok) sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.

Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s Úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase.

V tejto chvíli prosíme kňazov, aby veriacich o nariadení s pokojom informovali a verejné bohoslužby do 23. marca odvolali. Tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre súkromnú modlitbu otvorené. Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kňazi nech pokračujú v poskytovaní duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu.

Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: "Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"

Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.


Úmysly sv. omší, ktoré sú vyhlásené alebo prijaté na odslúženie v našej farnosti v uvedenom čase, súkromne odslúži d.p. kaplán. Úmysly nedeľných sv. omší budú odslúžené v náhradných termínoch. Pri súkromných sv. omšiach, ktoré budeme sláviť v uvedenom čase, budeme Darcovi života a nášmu Pánovi okrem iného predkladať aj potreby ľudstva, chorých, trpiacich, postihnutých, zdravotníkov, príbuzných, našej farnosti a rodín.

Brány farského kostola budú otvorené pre súkromnú modlitbu a adoráciu od 9.00 do 17.00 hod.

Bližšie informácie zverejníme po ich obdržaní po konzultáciách Konferencie biskupov Slovenska s Úradom hlavného hygienika SR. Prosíme rešpektovať danú situáciu a postupovať podľa pokynov a stanovísk KBS.

Krv Kristova, opora v nebezpečenstve, zachráň nás!
Panna Mária, uzdravenie chorých, oroduj za nás!
Svätý Rochus, patrón pri epidémiách, oroduj za nás!