OD 20201116 Nitra

Na základe VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona opatrenia pri ohrození verejného zdravia, podľa podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w) a y) zákona sa pre výkon bohoslužieb podľa § 4 ods. 2 písm. b) ustanovujú nasledovné opatrenia:

a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

d) s výnimkou bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2,

e) dodržiavať respiračnú etiketu,

f) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

g) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

h) pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky,

i) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky,

j) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

k) zakazuje sa podávanie rúk,

l) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,

m) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,

n) bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi a to tak, že:
1. je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, alebo
2. medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať.

Prosíme všetkých, aby v záujme ochrany vlastného zdravia, ako aj zdravia blížnych, a pre zachovanie tohto stavu prísne a zodpovedne dbali na dodržiavanie všetkých nariadených opatrení, aby sa zabránilo šíreniu koronavírusovej nákazy.

Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich.

Na Apoštolskú penitenciáriu prišli viaceré prosby od Posvätných pastierov, ktorí žiadajú, aby tento rok v dôsledku epidémie Covidu-19 boli pozmenené zbožné úkony potrebné na získanie úplných odpustkov, aplikovatených pre duše v očistci podľa normy Enchiridia Indulgentiarum (conc. 29, §1). Z tohto dôvodu Apoštolská penitenciária s osobitným poverením od Jeho Svätosti pápeža Františka, ochotne stanovuje a rozhoduje, že toho roku, aby sa vyhlo zhromažďovaniu tam, kde je to zakázané:

a) úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci len v duchu, ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca tohto mesiaca. Tieto dni, ľubovoľne zvolené jednotlivými veriacimi, nemusia nasledovať za sebou;

b) úplne odpustky z 2. novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad z dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa zabránilo tomu, že mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, môžu získať úplné odpustky aj keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Mária sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Pre jednoduchšie získanie Božej milosti prostredníctvom pastoračnej lásky, táto penitenciária veľmi prosí, aby všetci kňazi, vybavení náležitými fakultami, sa zvlášť veľkodušne venovali vysluhovaniu sviatosti pokánia a rozdávaniu svätého prijímania chorým.

Okrem toho, pokiaľ ide o duchovné podmienky pre plné získanie odpustkov, pripomíname riadiť sa usmerneniami danými 19. marca 2020 v Nóte ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie, vydanej touto Apoštolskou penitenciáriou.

Napokon, keďže dušiam v očistci sa pomáha prostredníctvom modlitieb veriacich a osobitne obetou Bohu milou na oltári (porov. Conc. Tr. Sess. XXV, decr. De Purgatorio), všetci kňazi sú naliehavo vyzvaní, aby na Spomienku na všetkých verných zosnulých slúžili tri razy za deň svätú omšu, podľa normy apoštolskej konštitúcie Incruentum Altaris, vydanej pápežom Benediktom XV., blahej pamäti, 10. augusta 1915.

Tento dekrét platí počas celého mesiaca november, napriek akémukoľvek opačnému nariadeniu.

Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, 22. októbra 2020, na Spomienku sv. Jána Pavla II.

utisenie burky

V ten deň, keď sa zvečerilo, im povedal: „Prejdime na druhý breh.“ I opustili zástup, a vzali ho so sebou tak, ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné lode. Tu sa strhla veľká víchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo veľké ticho. A im povedal: „ČO SA TAK BOJÍTE?! EŠTE STÁLE NEMÁTE VIERU?“ Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: „Čo myslíš, KTO JE TO, ŽE HO I VIETOR, I MORE POSLÚCHAJÚ!“ (Mk 4, 35-41)

Rímskokatolícka farnosť v Banskej Štiavnici získala od začiatku septembra z Ministerstva kultúry (MK) SR dotácie v celkovej výške takmer 110.000 eur. Finančné prostriedky sú určené na ďalšiu fázu rekonštrukcie banskoštiavnickej kalvárie, ale aj vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu kostola Nanebovzatia Panny Márie.

--> viac

Úprava verejných priestranstiev ulíc Jána Palárika a Jána Hollého, ktoré sú plánované do 8. decembra 2020, sa prejavia aj v samotnom chode farského úradu.

Úradné veci (hlavne nahlasovanie krstov, sobášov, úmyslov sv. omší a pod.) bude možné vybavovať po skončení sv. omše v sakristii farského kostola (okrem nedelí a prikázaných sviatkov). Zároveň v tomto období nebude možné parkovať pri kostole alebo fare (ako sme zvyknutí zvlášť pred nedeľnými sv. omšami a pod).

Ďakujeme za pochopenie.

Ústrednou figúrou erbu je koruna vznášajúca sa nad ľaliou obklopenou siedmimi hviezdami. Korunovaná ľalia a hviezdy sú atribútmi Panny Márie, ktorej bola už od svojho vzniku zasvätená farnosť Banská Štiavnica. Erb sa v heraldickom ponímaní zhoduje so súčasným oltárnym obrazom nanebovzatia Panny Márie a taktiež s najstaršími zachovanými pečaťami farnosti. Sedem hviezd symbolizuje sedem čností: 1. vieru, 2. zdržanlivosť, 3. prostotu, 4. nevinnosť, 5. čistotu, 6. múdrosť, 7. lásku. Tinktúry korenia v erbe farnosti Banská Štiavnica sú modrá, zlatá a strieborná.

Pri tvorbe sa vychádzalo z vyše osemstoročnej histórie farnosti. Žiaľ, pri skúmaní archívnych zdrojov sa nenašiel pôvodný erb a tak sa za základ návrhu erbu vybrali zachované pečatidlá farnosti z nášho farského a diecézneho archívu, z archívu Arcibiskupstva Trnava a Ostrihom. Oslovený bol aj oblastný štátny archív. Podklady boli odovzdané heraldikovi, ktorý navrhol uvedený erb. Zohľadnil v ňom skutočnosť, že farnosť Banská Štiavnica bola od svojho vzniku zasvätená pod ochranu Presvätej Panne a dnešný titul farského kostola znie Nanebovzatie Panny Márie. Kráľovská koruna v erbe symbolizuje korunovanie Panny Márie v nebeskom kráľovstve, ako to vyjadruje oltárny obraz vo farskom kostole; dvojfarebná ľalia je symbolom Panny (pred i po pôrode) a sedem hviezd je prevzatých zo starodávnej pečate farnosti a symbolizuje Nepoškvrnené Počatie a židovský pôvod Matky Pána (rod kráľa Dávida). Súsošie Nepoškvrnenej, ktoré je vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica, je umiestnené v blízkosti radnice. Odkaz na heraldické farby Mesta Banská Štiavnica (biela, resp. strieborná a modrá) je taktiež zakomponovaný do erbu farnosti. Odráža okrem atribútov presvätej Panny aj banícku tradíciu ťažby ušľachtilých kovov na území Banskej Štiavnice.

Erb navrhol Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD. v roku 2020 na žiadosť miestneho farára Mgr. Ing. ICLic. Ľudovíta Frindta. Odborne nad výtvarným návrhom bdel d.p. kaplán Mgr. Michal Martinka.

Banskobystrický biskup Mons. ThDr. Marián Chovanec povolil využívanie tohto „hodnotného a pekného znaku (symbolu) farnosti“ svojím listom zo dňa 15. júla 2020 číslo 814/2020 so želaním: „Nech aj tento erb, ktorý odkazuje na Božiu matku Máriu, pomáha k hlbšiemu prehĺbeniu viery, ako aj úcty k Panne Márii.“

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky listom zo dňa 13.7.2020 č. SVS-OARI-2020/019002-002 skonštatovalo, že spomenutý erb spĺňa všetky heraldické a výtvarné kritériá kladené na erb farnosti, ktorý má túto podobu: V modrom štíte strieborno-zlatá štiepená ľalia, prevýšená zlatou, perlami a rubínmi zdobenou korunou a dookola sprevádzaná siedmimi striebornými hviezdami. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom na čiernej šnúre. Erb Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Banská Štiavnica je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou W-447/2020.