Odpustky v prospech zosnulých

 

1.        Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

2.        Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra.

Okrem týchto odpustkových úkonov sa žiada splniť tri obvyklé podmienky:

-         sv. spoveď (krátko predtým alebo potom – stačí jedna na všetky uvedené dni),

-         sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň)

-         a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas' a Sláva).

Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

VZHĽADOM NA TO, ŽE POD FARSKÝM KOSTOLOM JE KRYPTA, návšteve cintorína zadosťučiní každý, kto sa pomodlí pred oltárom sv. Františka Xaverského v spevokolovej časti kostola.

Modlitba za bohoslovcov

Pane Ježišu, ktorý si poslal svojich učeníkov hlásať evanjelium, krstiť a učiť národy, ty sám si volíš do svojej svätej služby stále nových synov. Daj našim bohoslovcom vytrvalosť na ceste prípravy, radosť z poznávania a prežívania tvojej nesmiernej lásky, ktorá sa obetuje až do krajnosti. Veď ich silou Ducha Svätého, ktorého Otec poslal, aby nás naučil všetko. Daj nech pociťujú láskavú a jemnú nehu tvojej i našej Matky Márie, našej nebeskej patrónky. Nech pevne veria tvojim prísľubom a v láske posilňujú tvoj ľud a nech dúfajú v tvoju pomoc, lebo si premohol svet a ostávaš s nami po všetky dni. Amen.