Bilancia roka 2019

 

Uplynulý rok mal pre farnosť Banská Štiavnica veľký duchovný obsah. Vykonali sme si duchovnú obnovu vo farnosti prostredníctvom pátrov redemptoristov (ľudové misie) v máji s cirkevnou školou počas jarných prázdnin vo Svätej zemi, kde Štiavničania putujú od začiatku histórie nášho mesta. Vo farskom kostole slúžili svoje primičné sväté omše dvaja novokňazi z našej farnosti, ktorí sú inkardinovaní služieb Banskobystrickej diecézy. Našu farnosť navštívili súkromne i verejne mnohé osobnosti duchovného i svetského života. Na kalvárii viedol púť ordinár ozbrojených síl, ktorý požehnal pamätnú tabuľu Božiemu služobníkovi biskupovi Michalovi Buzalkovi, ktorý bol aj kaplánom v našej farnosti, a o niekoľko týždňov neskôr náš diecézny biskup vyhlásil banskoštiavnickú kalváriu za diecézne pútnické miesto ku cti utrpenia a smrti Pána. Súkromne navštívil našu farnosť sekretár Kongregácie pre východné Cirkvi z Ríma a reykjavický biskup. Prvýkrát na našej púti bol slávnostným hosťom mních rehole benediktínov.

Pokračovala obnova farnosti a farského majetku za pomoci mnohých dobrodincov, za ktorých je každoročne obetovaná silvestrovská svätá omša. Každoročne ďakujeme Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky a mnohým zainteresovaným za štedrú podporu obnovy kultúrnych pamiatok vo vlastníctve farnosti (farský kostol, kostol sv. Kataríny, budova fary, Kalvária). S pomocou a pod vedením biskupstva sa usporiadali niektoré vzťahy právneho a ekonomického charakteru a vniesla sa do chodu farnosti väčšia transparentnosť a stabilita.

V rámci obnovy duchovného života sa po kúskoch rozbieha príprava na birmovku a stretnutia formou Lectio divina. Pokračuje dielo posvätného ruženca, ktoré si volilo aj nové vedenie na ďalšie obdobie podľa stanov. Vo svojej stabilnej činnosti pokračuje Spolok sv. Vojtecha. Nemalý úspech malo vianočné vystúpenie farského spevokolu a jeho nové CD. Vo farskom kostole a kostole sv. Kataríny boli v rámci roku kultúry usporiadané viaceré hodnotné duchovné programy. Mimoriadnym počinom bolo predstavenie veľkonočných spevov, ktoré boli zapísané v našom dominikánskom kláštore pred mnohými storočiami. Vo farnosti sa rozvíja spojená cirkevná škola, ktorá v tomto školskom roku otvorila novú formu duálneho vzdelávania, za čo jej patrí zaslúžené uznanie a obdiv.

Mnohí naši farníci sa aktívne zapájajú do činnosti kultúrno-spoločenského života v meste a tým obohacujú atmosféru mesta kresťanským duchom. Milým prekvapením bolo slávenie storočnice včelárskeho spolku pri svätej omši vo farskom kostole.

V roku 2019 bolo v našej farnosti 41 krstov, 12 sobášov a 31 pohrebov. Podľa prepočtov aktuálnych štatistických údajov v roku 2019 v našej farnosti žije 4651 katolíkov, v povojnovom roku 1919 ich bolo okolo sedem tisíc a  sto rokov predtým (v roku 1819 - skoro ako dnes) 4672.

Farnosť vyjadruje úprimné „Pán Boh zaplať!“ všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o jej rozvoj v duchovnej i hmotnej stránke. V prvom rade dobrotivému Bohu za všetky jeho dobrodenia a požehnania. Nech nastávajúci rok 2020 sprevádza Božia láska a ochrana našej nebeskej patrónky Panny Márie Nanebovzatej.

 

Obnova sakrálnych pamiatok v Banskej Štiavnici v roku 2019

 

Rok 2019 sme v banskoštiavnickej farnosti venovali, okrem pokračovaní vo výskume (architektonicko-historickom aj reštaurátorskom) vo farskom kostole, Kalvárii a Kostolu svätej Kataríny.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR) aj  v roku 2019 podporilo naše projekty na obnovu Kalvárie. Získavame tak zdroje na spolufinancovanie generálneho sponzoringu obnovy. Z grantov ministerstva boli v roku 2019 realizované reštaurátorské odkryvy a čistenie fresiek vo Svätých schodoch a Božom hrobe. Prekvapením je najmä nález freskovej výzdoby v interiéri kaplnky (úplne poslednej) – v Božom hrobe. Reštaurátor Ján Hromada na klenbe a stenách kaplnky odkryl iluzívnu freskovú výzdobu so znázornením prírodného skalného hrobu. V budúcom roku, veríme, že budú po konsolidácií nevhodných cementových vysprávok fresky zreštaurované úplne a podarí sa zreštaurovať aj zničenú sochu ležiaceho Krista v hrobe a svätostánok. Pôvodná oltárna výbava bola však oveľa bohatšia – okrem sochy Krista v hrobe boli na oltári tri sochy žien s olejmi a dve sochy anjelov. Tie sa budú postupne reštaurovať (ukradnuté sochy anjelov rekonštruovať podľa fotografickej predlohy) v budúcnosti.

V Strednom kostole Kalvárie – v interiéri Svätých schodov bolo zistené, že fresky, ktoré tam teraz vidíme, boli asi v 70. rokoch 20. storočia premaľované, akoby zvýraznené. To však nie je originálny barok, ako poznáme od barokového viedenského majstra Antona Schmidta. Reštaurátor preto postupne odkrýva kúsok po kúsku premaľby a odhaľuje originál. Nakoľko sa to podarí, ukáže sa na budúci rok, vzhľadom na to, že rozsah fresiek je veľký a pracovná sezóna krátka. Na Strednom kostole boli tiež reštaurované freskové výzdoby na čelnej a bočnej fasáde. K nim sa reštaurátor bude však vracať ešte v budúcej sezóne.  

V Kostole svätej Kataríny, ktorý tróni Námestiu Svätej Trojice, bol už druhou sezónou reštaurátorsky zachraňovaný oltárny obraz Zasnúbenie svätej Kataríny. Oltárny obraz je olejomaľba na plátne – významné barokové dielo od tirolského umelca Georga Dominikusa Grasmaira bol do nového barokového oltára osadený v 1727 roku. V súčasnosti boli oltárne obrazy – zasnúbenie svätej Kataríny a Boh Otec už značne poškodené, popraskané a prederavené. V budúcom roku plánujeme v reštaurovaní pokračovať, konkrétne v reštaurovaní menšieho oltárneho obrazu oválneho tvaru – s výjavom Boha Otca.

Vďaka spolupráci Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti v Banskej Štiavnici, Kalvárskeho fondu a odborníkov, ktorí sa na koordinácií a zabezpečovaní projektov spoločne podieľajú a vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa v posledných rokoch darí postupne a systematicky zveľaďovať vzácne sakrálne pamiatky banskoštiavnickej farnosti a mesta.

Katarína Vošková,
koordinátorka projektov

 

Vianočný koncert farského zboru

 

Strana 1 z 7