Drahí bratia a sestry!
 
Dnešnou nedeľou začíname Adventné obdobie. Advent má vždy charakter prípravy na príchod Božieho Syna – Ježiša Krista k nám, na túto zem.
 
V tomto liste vám chceme povedať o príprave, ako správne a s duchovným úžitkom prijímať Eucharistiu. Vieme, že viacerí veriaci sa znepokojili, že už aj na Slovensku je možné prijímať Eucharistiu do rúk (tak ako je to vo väčšine krajín sveta). Aj keď je táto možnosť prijímania dobrovoľná a každý prijímajúci má slobodu rozhodnúť sa, akým spôsobom chce prijímať, stretávame sa s ľuďmi, ktorí prijímanie do rúk úplne odmietajú. A to nielen vo vzťahu k sebe, ale aj k druhým. Usilujú sa tento spôsob prijímania celkom zamedziť. Dokonca tvrdia, že ide o znesvätenie Eucharistie, ba že sám diabol má radosť z prijímania Eucharistie do rúk.
 

Vo štvrtok 16. novembra sme večernou svätou omšou v Kostole sv. Kataríny slávili už 523. výročie od posvätenia tohto chrámu. Začiatky výstavby tohto neskorogotického kostola sa datujú do roku 1491. Najdôležitejším dátumom je však 16. november roku 1500, kedy biskup Gregor, arcibiskupský vikár z Ostrihomu, slávnoste posvätil novopostavený Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Banskej Štiavnici. Posviacka sa spájala aj s posvätením hlavného oltára kostola a udelením odpustkov v jubilejnom svätom roku.

 

V deň spomienky na Všetkých zosnulých veriacich sa v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica a Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Banská Štiavnica uskutočnila ekumenická bohoslužba v Dome nádeje Frauenberg. Počas nej sme si spoločne spomenuli na našich najdrahších, ktorí nás navždy opustili. Ich pamiatku sme si uctili zapálením kahancov v tvare veľkého srdca. Nech odpočívajú v pokoji!

 

Strana 1 z 4