Slávnosť Najsvätejšej Trojice, 11.6.2017

Naši predkovia a mestské zastupiteľstvo sa v roku 1710 zaviazali, že „Každý rok na deň svätej Trojice, pôjde z jezuitského kostola k soche procesia a budú tu zadržané slávnostné služby. Tento sľub sú povinní zachovávať pod ťarchou smrteľného hriechu aj naši potomci.“. Všetci sme sa teda stretli najprv o 10:30 na pobožnosti na Námestí sv. Trojice a následne sa procesia pohla do Kostola sv. Kataríny, kde sa konala slávnostná liturgia. Zároveň bol v tento deň prvý krát ako diakon účastný aj náš farník Lukáš Líška, ktorý 10.6.2017 prijal diakonskú vysviacku v Banskej Bystrici.

Modlitba za bohoslovcov

Pane Ježišu, ktorý si poslal svojich učeníkov hlásať evanjelium, krstiť a učiť národy, ty sám si volíš do svojej svätej služby stále nových synov. Daj našim bohoslovcom vytrvalosť na ceste prípravy, radosť z poznávania a prežívania tvojej nesmiernej lásky, ktorá sa obetuje až do krajnosti. Veď ich silou Ducha Svätého, ktorého Otec poslal, aby nás naučil všetko. Daj nech pociťujú láskavú a jemnú nehu tvojej i našej Matky Márie, našej nebeskej patrónky. Nech pevne veria tvojim prísľubom a v láske posilňujú tvoj ľud a nech dúfajú v tvoju pomoc, lebo si premohol svet a ostávaš s nami po všetky dni. Amen.

Modlitba Svätého Otca Františka
za pokoj a ochranu pred násilím a terorizmom


Všemohúci a milosrdný Bože, Pán vesmíru a ľudských dejín, všetko, čo si stvoril je dobré a tvoj súcit s ľudskými chybami je nevyčerpateľný.

Dnes k tebe prichádzame s prosbou o zachovanie sveta a jeho obyvateľov v pokoji. Vzdiaľ od neho ničivú vlnu terorizmu, prinavráť priateľstvo a vlej do srdca svojich tvorov dôveru a ochotu odpúšťať.

Darca života, prosíme ťa aj za všetkých, ktorí zahynuli ako obete brutálnych teroristických útokov. Daj im večnú odmenu. Nech orodujú za svet, rozorvaný konfliktami a nezhodami.

Ježišu, Knieža pokoja, prosíme ťa za tých, čo boli zranení pri týchto neľudských činoch násilia: za deti a mládež, ženy a mužov, starších, nevinné osoby osudne zasiahnuté zlobou. Uzdrav ich telo a ich srdce, uteš ich svojou silou a zároveň odstráň nenávisť a túžbu po pomste.

Duch Svätý, Tešiteľ, navštív rodiny obetí násilia a terorizmu, rodiny, ktoré nevinne trpia. Zahaľ ich plášťom svojho božského milosrdenstva. Daj, nech nájdu v tebe a v sebe samých silu a odvahu byť naďalej bratmi a sestrami pre iných, zvlášť pre prisťahovalcov, vydávajúc svojím životom svedectvo o tvojej láske.

Dotkni sa sŕdc teroristov, aby dokázali uznať zlo svojich skutkov a vrátili sa na cestu pokoja a dobra, úcty k životu a k dôstojnosti každého človeka, bez ohľadu na jeho náboženstvo, pôvod, bohatstvo či chudobu.

Bože, Večný Otec, vo svojom milosrdenstve vypočuj túto modlitbu, ktorú ti prednášame uprostred kriku a zúfalstva sveta. Obraciame sa na teba s veľkou nádejou, plní dôvery v tvoje milosrdenstvo, zverujúc sa do príhovoru tvojej Presvätej Matky, posilnení príkladom blahoslavených peruánskych mučeníkov Zbigniewa a Michala, ktorých si urobil odvážnymi svedkami Evanjelia až po vyliatie krvi, a prosíme o dar pokoja a aby sa od nás vzdialila pliaga terorizmu.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 (Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb-

Text modlitby za pokoj a ochranu pred násilím a terorizmom Svätý Otec František predniesol 30. júla 2016 v Bazilike sv. Františka v Krakove pri návšteve komunity minoritov – konventuálnych františkánov. Modlil sa ju pred relikviami blahoslavených mučeníkov Zbigniewa Strzałkowského a Michała Tomaszeka, zavraždených v roku 1991 v Peru z nenávisti k viere komandom maoistickej organizácie Svetlý chodník.

http://sk.radiovaticana.va/news/2016/08/05/modlitba_sv%C3%A4t%C3%A9ho_otca_za_ochranu_pred_terorizmom/1249478

Katechézy pri púti milosrdenstva

Rím, 9.-11. máj 2015
Kazateľ: d.p. Rastislav

 

1. katechéza - Ježiš v synagóge v Nazarete
9.5.2016, Bazilika Santa Maria Maggiore

 

V katechéze nájdeme odpovede na základné otázky: Čo je láska, spravodlivosť, milosrdenstvo? Ďalej sa započúvame do úvahy, prečo nastal konflikt medzi Ježišom a jeho rodákmi a ako to, že mohol od nich odísť v pokoji napriek ich rozhorčeniu. Dozvedáme sa, prečo Boh matersky každému dáva, čo potrebuje.

 

2. katechéza – podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi
10.5.2016, Bazilika sv. Pavla za hradbami

 

Katechéza nadväzuje na myšlienky predchádzajúcich úvah. Zameriava sa na nájdenie odpovede na otázku: ako sa Božie milosrdenstvo prejaví na tomto svete. Dozvieme sa zaujímavé postrehy o náboženských postojoch a predstavách vtedajšieho i dnešného ľudu, o tom, ako Ježiš stavia vzťah viery. Zaujímajú nás odpovede na otázky: kto je zákonník, kto je môj blížny. Dozvedáme sa, čo to znamená „sväté mesto“, prečo konali kňaz a levita, ako je uvedené v podobenstve, a ako máme konať my.

 

 

3. katechéza – podobenstvo o milosrdnom Otcovi
11.5.2016, Rím - byzantská kaplnka

 

Tretie Ježišovo podobenstvo je korunou jeho rozprávania o Božom milosrdenstve. Katechéza sa podrobne a autenticky na základe hlbokých znalostí Svätého písma a reality života v dnešných a Ježišových časoch zameriava na praktickú aplikáciu Božieho milosrdenstva v každodennej realite súčasného človeka.

 

Pozdrav a požehnanie pápeža Františka pútnikom
11.5.2016, Bazilika svätého Petra