Prieskumy v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v roku 2017

 

V banskoštiavnickom neskorogotickom Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej boli v letnej sezóne zvesené barokové oltárne obrazy Zasnúbenie sv. Kataríny a Boh Otec. Reštaurátori totiž na nich začali realizovať reštaurátorské prieskumy. Reštaurátori Mgr. Art. Ján Hromada, ArtD. a Mgr. Art. Peter Mlich po odhalení zadnej doskovej steny zistili, že oltárny obraz je vo veľmi zlom stave. Už dávnejšie nás na to upozorňovali diery v plátne, klincami prichytené plátno k rámu po obvode, či ostrapkané okraje plátna pri ráme a celkové sčernanie maľby. Pri dopoludňajších sv. omšiach vidíme (keď za plátnom presvitajú slnečné lúče), že maľba je v strede dokonca zošúchaná... Keďže bolo potrebné preskúmať aj stav a typ plátna, a to bolo možné len zo zadnej strany oltára, boli oltárne obrazy zdemontované a iba väčší bol zatiaľ provizórne namontovaný naspať. Po sňatí obrazov reštaurátori zistili, že reštaurátorský zásah na čistení obrazov posledne realizoval Jozef Krause koncom 19. storočia, ktorý po sebe zanechal nad obrazmi odkaz (prilepený na zadnej strane rámu) – dnes by sme to nazvali „vizitka“. To svedčí o tom, že vyše sto rokov oltárne retábulum a ani jeho obrazy neboli nijako ošetrované, nanajvýš boli robené niektoré neodborne zásahy, ktoré obraz viac poničili... V tejto fáze projektu reštaurátori obraz preskúmali, odobrali vzorky z plátna, z pigmentov a pod. Až na základe všetkých odborných analýz stanovia najvhodnejší návrh na reštaurovanie a budú môcť stanoviť tiež rozpočet.

Zároveň v kostole prebiehali aj prieskumy zavĺhania stien, za ktorými nasledoval architektonický projekt na odstránenie, či aspoň eliminovanie vlhkosti v múroch a kamenných portáloch. Mnohí si azda kládli otázku, prečo sa vôbec s takým náročným projektom začalo... Pravdou je, že na stavbe kostola a na jeho interiérovom vybavení je množstvo problémov, ktoré je nevyhnutné čím skôr riešiť. Po dvojročnej oprave krovu a náteroch strešnej krytiny hlavnej strechy a pultových striešok nad kaplnkami (v rokoch 2015 – 2016) sme sa tento rok rozhodli pripraviť prieskumné práce a návrhy na obnovu pre zavlhnuté obvodové murivo. Všetky tieto prieskumné prípravné práce budú môcť vytvoriť podklady pre realizáciu záchrany poškodených konštrukcií, či umeleckej výzdoby kostola. Aby sme mohli zodpovedne naplánovať už prepotrebnú komplexnú pamiatkovú obnovu fasád kostola, bude nevyhnutné najprv eliminovať vlhkosť múrov, ktorá viditeľne „rozožiera“ sokel po celom jeho obvode z vonka aj z interiéru. Tento rok bol teda venovaný spracovaniu prípravnej dokumentácie, ktorá zistí stav a príčiny vlhkostných pomerov. Výsledky výskumov vyústia napokon do návrhu na sanáciu stien a zníženia miery vlhkostných pomerov v múroch kostola.

Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici je významným reprezentantom neskorej gotiky na Slovensku. Rád jezuitov prevzal kostol od protestantov koncom 17. storočia, kedy začali niektoré významné úpravy kostola. Roku 1727 bol na miesto neskorogotického oltára Majstra MS (1506) inštalované nové oltárne retábulum. Ústredným motívom oltára sa stal obraz Zasnúbenia sv. Kataríny, namaľovaný olejom na plátne. Namaľoval ho významný tirolský maliar Johann Georg Dominikus Grasmair, zaiste na objednávku donátora celého nového oltára mladého komorského grófa Jozefa Andreja Wenzla von Strernbach, tiež pochádzajúceho z Tirolska.

V ďalšom roku sa plánuje pokračovať v reštaurovaní obrazov a pričleniť k tomu aj reštaurátorský prieskum už tiež chátrajúceho oltára. Výskumné práce na stavebnej časti kostola a reštaurátorský výskum oltárneho obrazu sa realizujú vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR, a to prostredníctvom jeho grantovej schémy Obnovme si svoj dom.

 

Katarína Vošková