Význam a tvorba erbu farnosti Banská Štiavnica

Ústrednou figúrou erbu je koruna vznášajúca sa nad ľaliou obklopenou siedmimi hviezdami. Korunovaná ľalia a hviezdy sú atribútmi Panny Márie, ktorej bola už od svojho vzniku zasvätená farnosť Banská Štiavnica. Erb sa v heraldickom ponímaní zhoduje so súčasným oltárnym obrazom nanebovzatia Panny Márie a taktiež s najstaršími zachovanými pečaťami farnosti. Sedem hviezd symbolizuje sedem čností: 1. vieru, 2. zdržanlivosť, 3. prostotu, 4. nevinnosť, 5. čistotu, 6. múdrosť, 7. lásku. Tinktúry korenia v erbe farnosti Banská Štiavnica sú modrá, zlatá a strieborná.

Pri tvorbe sa vychádzalo z vyše osemstoročnej histórie farnosti. Žiaľ, pri skúmaní archívnych zdrojov sa nenašiel pôvodný erb a tak sa za základ návrhu erbu vybrali zachované pečatidlá farnosti z nášho farského a diecézneho archívu, z archívu Arcibiskupstva Trnava a Ostrihom. Oslovený bol aj oblastný štátny archív. Podklady boli odovzdané heraldikovi, ktorý navrhol uvedený erb. Zohľadnil v ňom skutočnosť, že farnosť Banská Štiavnica bola od svojho vzniku zasvätená pod ochranu Presvätej Panne a dnešný titul farského kostola znie Nanebovzatie Panny Márie. Kráľovská koruna v erbe symbolizuje korunovanie Panny Márie v nebeskom kráľovstve, ako to vyjadruje oltárny obraz vo farskom kostole; dvojfarebná ľalia je symbolom Panny (pred i po pôrode) a sedem hviezd je prevzatých zo starodávnej pečate farnosti a symbolizuje Nepoškvrnené Počatie a židovský pôvod Matky Pána (rod kráľa Dávida). Súsošie Nepoškvrnenej, ktoré je vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica, je umiestnené v blízkosti radnice. Odkaz na heraldické farby Mesta Banská Štiavnica (biela, resp. strieborná a modrá) je taktiež zakomponovaný do erbu farnosti. Odráža okrem atribútov presvätej Panny aj banícku tradíciu ťažby ušľachtilých kovov na území Banskej Štiavnice.

Erb navrhol Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD. v roku 2020 na žiadosť miestneho farára Mgr. Ing. ICLic. Ľudovíta Frindta. Odborne nad výtvarným návrhom bdel d.p. kaplán Mgr. Michal Martinka.

Banskobystrický biskup Mons. ThDr. Marián Chovanec povolil využívanie tohto „hodnotného a pekného znaku (symbolu) farnosti“ svojím listom zo dňa 15. júla 2020 číslo 814/2020 so želaním: „Nech aj tento erb, ktorý odkazuje na Božiu matku Máriu, pomáha k hlbšiemu prehĺbeniu viery, ako aj úcty k Panne Márii.“

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky listom zo dňa 13.7.2020 č. SVS-OARI-2020/019002-002 skonštatovalo, že spomenutý erb spĺňa všetky heraldické a výtvarné kritériá kladené na erb farnosti, ktorý má túto podobu: V modrom štíte strieborno-zlatá štiepená ľalia, prevýšená zlatou, perlami a rubínmi zdobenou korunou a dookola sprevádzaná siedmimi striebornými hviezdami. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom na čiernej šnúre. Erb Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Banská Štiavnica je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou W-447/2020.