Bilancia obnovy Banskoštiavnickej kalvárie za rok 2017 v skratke

 

Kaplnka Ecce homo

Začiatok tohoročnej stavebnej sezóny na Kalvárii bol spojený so slávnostným otvorením kaplnky Ecce homo a žalára (pod Horným kostolom) v júni 2017. Na jej reštaurovaní sa zúčastnilo niekoľko reštaurátorov aj remeselníkov. Bolo treba náročne reštaurovať poškodenú kamennú balustrádu aj omietky, pričom išlo o to, aby sa zachránili aspoň fragmenty pôvodnej fresky v interiéri na poschodí. Remeselne sa musela obnoviť strecha a opraviť krov, mreže, dlažby, dvere, schodíky a množstvo ďalších detailov.

 

Fresky v Hornom kostole

Celú sezónu sme pokračovali v  reštaurovaní fresiek v interiéri Horného kostola. Zodpovedný reštaurátor Ján Hromada si na konzultáciu o maliarskom umení Antona Schmidta, ktorý tieto fresky vytvoril medzi rokmi 1744 a 1751, prizval externých odborníkov na barokové umenie na Slovensku, a to Martina Čiča zo Slovenskej národnej galérie a špecialistu na dielo Antona Schmidta Jozefa Medveckého zo Slovenskej akadémie vied.

Proces reštaurovania tejto fresky je zdĺhavý a zabral už niekoľko letných sezón. Freska bola zatečená, na mnohých miestach „vyplombovaná“ tvrdou cementovou maltou, ktorú reštaurátori museli odstrániť a murivo pod ňou pomaly vysúšať. Až potom mohli postupne odhaľovať bohatý barokový výjav Vzkrieseného Krista. Ten bol v 70. rokoch 20. storočia výrazne premaľovaný tvrdšou maliarskou technikou a práve túto vrstvu reštaurátori odstraňovali, aby sa v plnej kráse ukázalo pôvodné barokové dielo.

 

Portál ako oltár na Hornom kostole

Azda najvýraznejším počinom na Kalvárii v tomto roku bola reštaurátorská rekonštrukcia architektúry kamenného portálu pred vstupom do Horného kostola. Pôvodne ho barokoví majstri vytesali z kameňa na spôsob barokového oltára so stĺpmi, oblúkovými prekladmi a s množstvom detailov (kartuša s nápisom, vázy, anjeli s kartušami a pod.). Na detaily bohatý a rozmerovo impozantný vstup do Horného kostola vážne poškodila streľba pri bojoch o mesto roku 1945. Odvtedy až do tohto roku (2017) sme z portálu mohli vidieť iba polovičné torzo. Vďaka kvalitnej historickej fotografii a zásluhou mimoriadnej šikovnosti reštaurátorov bolo možné portál dotvoriť v jeho plnej pôvodnej barokovej podobe. Zodpovedný reštaurátor Ján Fečo spolu so svojím, dnes už bohužiaľ nebohým kolegom Andrejom Baníkom strávili na fasáde Horného kostola celé leto a jeseň. Ich práca bola nesmierne náročná, vyžadovala si prípravu v ateliéri aj na mieste. Osobitne dramatická, ale napokon úspešná bola najmä montáž masívnej kartuše s nemeckým nápisom. Po vyše sedemdesiatich rokoch teda vidíme portál tak, ako vyzeral v čase jeho vzniku.

 

Sochy lotrov

Keďže otvorenie a sprístupnenie Horného kostola plánujeme na jeseň 2018, začali sme už reštaurovať aj trojicu zachovaných barokových sôch postáv ukrižovaných na Golgote. Podarilo sa zreštaurovať dve z nich, sochy lotrov. Tri zachované sochy z pôvodne oveľa bohatšieho oltárneho výjavu sú zatiaľ deponované v priestoroch banskoštiavnického Starého zámku v rámci výstavy Kalvária v azyle. Roku 2018 pripravujeme reštaurovanie sochy Ukrižovaného Krista, aby bol oltárny výjav Golgoty pri otvorení kostola kompletný.

 

Pražské Jezuliatko

Do niky v interiéri Dolného kostola bola pred septembrovou kalvárskou púťou roku 2017 osadená replika sošky Pražského Jezuliatka a zreštaurovaný jej pôvodný drevený podstavec. Môže sa zdať, že ide o nepodstatný detail. Ikonografia výzdoby v Dolnom kostole (a vo všetkých troch kostoloch) sa pôvodne prelínala medzi freskami a sochárskymi dielami. Po zmiznutí pôvodnej barokovej sošky Pražského Jezuliatka z niky v kaplnke Poslednej večere (v Dolnom kostole) zostala Najsvätejšia Trojica namaľovaná nad nikou neúplná, len s dvoma božskými osobami (Boh Otec a Duch svätý). Tretiu božskú osobu – Syna – predstavovala práve chýbajúca soška Ježiška v brokátovom rúchu – Pražské Jezuliatko. Rekonštrukciu sošky podľa archívnej fotodokumentácie aj reštaurovanie dreveného podstavca úspešne zvládli Oblastné reštaurátorské ateliéry Pamiatkového úradu v Bratislave pod vedením Zuzany Tahyovej.

 

Kaplnka č. 10

Tesne pred dokončením je aj reštaurátorská obnova ďalšej kaplnky v rade pašiových výjavov Ježiš pred Kajfášom. Po odstránení cementových omietok reštaurátor Ján Fečo domodeloval kamenné architektonické články (voluty, kartušu so znakom donátora, pilastre, rímsy, a pod.), čo bolo nevyhnutné pre navrátenie pôvodnej barokovej podoby kaplnky. Cementové tvrdé omietky totiž spôsobili, že mäkký tufový kamenný materiál spomínaných detailov na kaplnke bol z veľkej časti rozpadnutý a rozdrobený, takže profilácia nebola čitateľná. Na jar 2018 sa kaplnka s výjavom Ježiš pred Kajfášom určite už zaradí k ostatným kompletne zreštaurovaným – s obnovenou strechou, s farebným náterom a so všetkými bohatými detailami.

 

Chodníky, zábradlia, lipová aleja a ostatné časti komplexu

Od minulého roka sme zabezpečovali úpravu chodníkov so schodíkmi v celom areáli Kalvárie. Tento rok sme venovali pozornosť úseku okolo kaplnky Ecce homo. Okrem chodníkov tam bolo rekonštruované drevené zábradlie a pokračovali sme v úprave skalnatého terénu okolo kaplniek č. 18 a 19, kde bolo nevyhnutné riešiť aj odvodnenie kamennými priečnymi žľabmi. Profesionálne bolo zabezpečené aj pravidelné ošetrovanie lipovej aleje. Veľa prác udržiavacieho charakteru sa urobilo vďaka brigádam, či „team buildingovým“ akciám firiem – napríklad čistenie areálu od sutiny, vynášanie šindľov ku kaplnkám, prenášanie lešenia na potrebné miesta, odvoz sutiny, kosenie areálu, čistenie od náletov, vypratanie interiéru Božieho hrobu a pod.

 

Práce na obnove komplexu kostolov a kaplniek banskoštiavnickej Kalvárie sme mohli realizovať vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB banky, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Mesta Banská Štiavnica, súkromným donorom, nadšeným brigádnikom a dobrovoľníkom v rámci programu ERASMUS+.

 

Katarína Vošková, podpredsedníčka Kalvárskeho fondu

Foto: Archív Kalvárskeho fondu